Hotel EngelHard
34901 U.S. 264
Engelhard, NC 27824
Main (252)925-2001
Restaurant (252)925-4800